PREGLED DELATNOSTI VND INŽENJERINGA d.o.

1.       Izrada kompleksnih geotehničkih modela terena zasnovanih na geofizičkim i geomehaničkim ispitivanjima i osmatranjima  

Slika 1: Model ispucalosti terena sa klasifikacijom klasa diskontinuiteta  i model terena

Slika 2: Karta mikroseizmičke rejonizacije

Slika 3: Formiranje konstitutivnih modela ponašanja tla na osnovu laboratorijskih ispitivanja

Pocetak

2.       Proračuni stabilnosti kosina i nasipa metodama granične ravnoteže i konačnih elemenata sa analizom deformacija u seizmičkim uslovima

Slika 4: Rezultati istrazivanja: model i proračuni napona i deformacija

Pocetak

3. Kontrola kvaliteta i specijalistički nadzor zemljanih radova na izgradnji hidrotehničkih objekata

 
Slika 5: Projekti nasute brane SELOVA

    
Slika 6: Projekat izmeštanja reke Kolubare
 
Slika 7: Projekat nasute brane ROVNI, sa uzorcma glinenog jezgra

Pocetak

4.       Nadzor nad izgradnom i izrada programa sa izvođenjem probnih i kontrolnih opterećenja šipova i ostalih specijalnih geotehničkih konstrukcija prema EUROCOD 7: SIT test integriteta, DLT-test nosivosti, hontalno i vertikalno probno opterećenje uz numeričku simulaciju ponašanja šipa pod opterećenjima

Slika 11: Probno opterećenje šipova

      

Pocetak

5.       Izrada programa i monitoring stanja podzemnih voda i zagađenja zemljišta


Slika 8: Rezultati kompleksnih ispitivanja zagađenja tla
 
Slika 9: Rezultati monitoringa stanja podzemnih voda-osmatranje nivoa
    
Slika 10: Rezultati monitoringa stanja podzemnih voda-osmatranje pH vrednosti i temperature

Pocetak

Početna | O Nama | Delatnosti | Projekti | Zaposleni

   
 

-Izrada geotehnickih modela terena

-Proracuni stabilnosti kosina i nasipa

-Kontrola kvaliteta i specijalisticki nadzor zemljanih radova

-Šipovi:SIT test integriteta, DLT-test nosivosti...

-Izrada programa i monitoring stanja podzemnih voda i zagadenja zemljišta

-Legalizacija

asd Srpski

asd Nemački